top of page
Boy with DIY Robot

Inteligentne miasta dla młodych pokoleń.
Bezpieczne, zielone, cyfrowe

Celem tego projektu jest wsparcie edukatorów w przekazywaniu młodym ludziom wiedzy i umiejętności z zakresu cyfrowej i zielonej gospodarki w zakresie transformacji miast. Projekt jest zgodny z najważniejszymi priorytetami UE, ponieważ wielu Europejczykom brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych, a popyt na zielone umiejętności na rynku pracy znacznie przewyższa podaż. W procesie budowania potencjału młodych ludzi istotną rolę odgrywają pedagodzy i ich praca z młodzieżą.

Aby osiągnąć te cele, projekt koncentruje się na koncepcji Smart City. Smart City to oparte na technologii podejście do zarządzania obszarami miejskimi, w tym transportem, komunikacją, mediami i usługami, mające na celu poprawę jakości życia, redukcję kosztów i promowanie zrównoważonego rozwoju. Smart City to warunek sine qua non zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego życia, w tym poprzez cyberbezpieczeństwo (jeden z priorytetów UE). Program „Cyfrowa Europa” ma na celu zwiększenie wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej UE. Jednym z priorytetów programu jest promocja i szerokie wdrażanie najnowocześniejszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Oprócz cyberbezpieczeństwa, otwarte dane są również istotnym elementem Smart City. Podmioty sektora publicznego produkują, zbierają i płacą za ogromne ilości danych znanych jako informacje sektora publicznego (PSI). „Otwarte” dane publiczne to dane, do których można łatwo uzyskać dostęp i ponownie je wykorzystać, czasem na nieograniczających warunkach. Projekt podkreśla znaczenie dostępu młodych ludzi do wiedzy i umiejętności w tym zakresie w ramach działań na rzecz transformacji cyfrowej.

Ponadto projekt podkreśla krytyczne powiązanie między inteligentnym miastem a priorytetami Europejskiego Zielonego Ładu. Inteligentne, cyfrowe rozwiązania są kluczowe dla realizacji neutralności klimatycznej i uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów naturalnych. Cyfryzacja jest narzędziem do wprowadzenia zielonej gospodarki.

 

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji i świadomości edukatorów w zakresie wykorzystania inteligentnych technologii cyfrowych do realizacji celów klimatycznych wynikających ze strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Nasze cele

  • Zwiększenie świadomości na temat cyfryzacji i koncepcji Smart City wśród edukatorów.

  • Zapewnienie ścieżek kształcenia dla młodych ludzi w zawodach przyszłości.

  • Podniesienie kompetencji cyfrowych i świadomości kultury otwartego wykorzystywania wśród edukatorów.

  • Stworzenie konkretnych wyników takich jak materiały szkoleniowe, plany lekcji i studia przypadków.

  • Zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie wykorzystywania inteligentnych technologii cyfrowych

  • Wspieranie sieci edukatorów do współpracy i wymiany najlepszych praktyk.

bottom of page